Política de Privadesa

Informació a l'usuari de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT O CLIENT en el formulari de registre d'usuari a http: //www.codanor .com, compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva RD 1720/2007 que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT O CLIENT que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT O CLIENT consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

.- Finalitat de les dades: Catalana d'Informàtica 90, SL (CI90)recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT O CLIENT lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CONTRACTANT O CLIENT. Per això necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats.
Per a la justificació i execució d'una relació contractual són necessaris, per regla general, el nom, l'adreça, el número de telèfon, l'adreça de correu electrònic i la referència bancària així com les identificacions d'accés de l'usuari.
Aquestes dades s'obtenen en general en formularis de "contactes electrònics".
Catalana d'Informàtica 90, S.L. informa que gestionarà d'una forma automatitzada aquestes dades per a l'administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, Catalana d'Informàtica 90, S.L. recull determinades dades en l'àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l'empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per Catalana d'Informàtica 90, SL són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

.- Obligatorietat de la introducció de les dades: Per a accedir al lloc web de Catalana d'Informàtica 90, SL "Http://www.ci90.com" no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que és necessari que l'usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.

.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT O CLIENT que introdueixi les seves dades personals en els formularis d'alta podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a info@ci90.com, o per correu postal a: Catalana d'Informàtica 90, SL - P.E. Colònia Güell-Edif. Filatura, 05-08.690 STA. COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA), acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, Catalana d'Informàtica 90, S.L. es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

.- Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és Catalana d'Informàtica 90, SL amb domicili social a - P.E. Colònia Güell-Edif. Filatura, 05-08.690 STA. COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA).
Catalana d'Informàtica 90, S.L. ha inscrit degudament els seus fitxers en l'Agència de Protecció de Dades, amb codis d'inscripció nombres 0000000000, per al fitxer CLIENTS i amb el número 1111111111para el fitxer TERCERS podent-se consultar els mateixos en www.agpd.es.
.- Consentiment de l'usuari
L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics de Catalana d'Informàtica 90, SL o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Catalana d'Informàtica 90, SL, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Jafa, SL i les seves iniciatives.

.- Cessió de dades: No existeix cap cessió de dades a tercers aliens totalment a Catalana d'Informàtica 90, SL El CONTRACTANT O CLIENT en acceptar les presents condicions accepta que les seves dades puguin ser cedides a empreses amb idèntica composició social (mateixos accionistes) que Catalana d'Informàtica 90, SL aquestes dades en tot cas seran tractades per a les mateixes finalitats que per a Catalana d'Informàtica 90, SL
Catalana d'Informàtica 90, S.L. informa al CONTRACTANT O CLIENT que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l'usuari O CLIENT i Catalana d'Informàtica 90, SL el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d'aquestes dades.

.- Seguretat: Catalana d'Informàtica 90, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això Catalana d'Informàtica 90, S.L. no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-lo tot adoptant-se les mesures segons l'estat de la tecnologia actual , o bé d'una falta de diligència del CONTRACTANTS O CLIENTS pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

CI90 Declara que el visitant té capacitat per accedir, corregir, suprimir i limitar el tractament de dades. (RGPD)
CI90 Declara que el visitant té capacitat per rebre dades personals perquè puguin ser utilitzats per un altre processador. (RGPD)
CI90 Declara que el visitant té dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. (RGPD)

.- Utilització de cookies: Catalana d'Informàtica 90, SL utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del lloc web "http://www.CI90.com" que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima i per permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza J Catalana d'Informàtica 90, SL són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'usuari O CLIENT ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que el CONTRACTANT O CLIENT pugui tenir en el seu disc dur. La identitat del CONTRACTANT O CLIENT mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del CONTRACTANT O CLIENT quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el CONTRACTANT O CLIENT insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si el CONTRACTANT O CLIENT desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web de Catalana d'Informàtica 90, SL.

Més informació
  • P.E. COLÒNIA GÜELL
  • Edif. Filatures, 5 B
  • Sta. Coloma de Cervelló
  • 08690 - Barcelona
  • Tel. +34 936308495
  • Fax +34 936300204
  • Contacti: aquí
  • © CI90 2023